Ainetunnistus Alankomaissa

Muunto-hanke kävi tutustumassa Alankomaiden The Drug Information and Monitoring System (DIMS) -toimintaan Amsterdamissa ja Utrechtissa tammikuussa 2017.

Alankomaiden valtio rahoitti jo 1980-luvun lopulla kansalaisjärjestöjä, jotka tekivät bileympäristöissä aineiden pikatestausta. Tämä toimintamuoto aiheutti kuitenkin ristiriitoja ja eri ministeriöiden yhteistyönä luotiin järjestäytyneempi toimintamuoto DIMS, josta tuli vuonna 1992 maailman ensimmäinen ammattimainen ainetunnistusjärjestelmä. Järjestelmän ensisijainen tarkoitus on seurata huumemarkkinoiden kehitystä käyttäjiltä saatujen näytteiden ja kyselytietojen avulla. Samalla näytteitä keräävät päihdetyöjärjestöt saavat kontaktin käyttäjiin, joita he eivät muuten tavoittaisi ja voivat ohjeistaa heitä haittojen vähentämiseen. Valtio rahoittaa toimintaa ja sitä organisoi Alankomaiden huumausaineiden seurantakeskuksena toimiva, voittoa tavoittelematon tutkimuskeskus Trimbos Institute.

Järjestelmä toimii niin, että huumausainenäyte viedään asiointipisteeseen, joita on noin 30 ympäri maata. Näytteen jättämisen yhteydessä asiakkaalta kysytään tietoja näytteestä ja hänen käyttötavoistaan. Monin paikoin palvelu on ilmainen, mutta joissain asiointipisteissä on muutaman euron suuruinen maksu. Päihdetyötä tekevät tahot ylläpitävät asiointipisteitä tiloissaan tiettyinä viikonpäivinä ja kellonaikoina. Asiointipisteistä näytteet kuljetetaan Utrechtissa sijaitsevaan Trimbos Instituuttiin. Siellä näytteille tehdään alustavaa analyysiä nopeilla menetelmillä (FTIR ja värireagenssit) ja näin päätetään mitkä näytteet lähetetään tarkempaan analyysiin. Tarkempaan analyysiin lähetetään noin 125 näytettä viikossa, mutta näytteitä tulee tyypillisesti noin 200 viikossa. Trimbos Institute on todennut, että 120 näytettä viikossa riittää Alankomaiden huumausainetilanteen monitorointiin, joten rahoitusta tarkempiin laboratorioanalyyseihin on vain sille määrälle. Tablettimuodossa olevien aineiden kohdalla käytössä on myös tunnistuslista viime viikkoina laboratoriossa analysoiduista tableteista. Jos ekstaasitabletti voidaan tunnistaa jo asiointipisteessä, sitä ei todennäköisesti hyväksytä tarkempiin tutkimuksiin, ellei käyttäjällä ole siitä tuloksiin nähden poikkeuksellisia kokemuksia. Asiakas saa tuloksen asiointipisteestä tai soittamalla viikon päästä näytteen jättämisestä. Tulosten ja asiakkaan kertomien muiden tietojen perusteella hänelle annetaan yleisluontoisia haittoja vähentäviä neuvoja.

Mikäli näyte osoittautuu poikkeuksellisen vaaralliseksi, siitä tehdään laajempi tiedotuskampanja. Tietoa poikkeuksellisen vaarallisista eristä löytyy mm. DIMS:in kotisivuilta ja Red Alert –älypuhelinsovelluksesta.

Asiointipisteet

Kartassa keltaisella merkityissä pisteissä voi ainoastaan jättää näytteen analysoitavaksi ja saada tuloksen, mutta paikanpäällä ei yritetä tunnistaa näytettä.

Trimbos Instituutilla ja asiointipisteillä on tutkimustarkoitusta varten saatu huumausaineiden käsittelylupa. Lupa myönnetään koko organisaatiolle, joten yhden luvan alla voi olla useampia asiointipisteitä. Terveysministeriö tekee toimipisteisiin tarkastuskäyntejä toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Asiointipisteet ovat mukana toiminnassa, koska heillä on tyypillisesti oma ehkäisevän työn osasto, joka ei tavoittaisi satunnaiskäyttäjiä ilman aineanalyysiä. Satunnaiskäyttäjien tavoittaminen on heille oleellista siksi, että käyttäjillä olisi hyvä vaikutelma palvelua tuottavista tahoista. Tämän toivotaan madaltavat kynnystä hakeutua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa päihdepalveluiden piiriin, jos niille myöhemmin syntyy tarvetta. Myös suonensisäisesti käyttäviä tavoitetaan, mutta Alankomaissa analyysipalvelu ei ole ollut suuressa suosiossa tämän käyttäjäryhmän keskuudessa. Keskeisimpinä haasteina on, että viikon odotusaika voi olla liian pitkä ja se, että analyysi edellyttää näytteestä luopumista.

Amsterdam

Amsterdamissa asiointipisteitä ylläpitää laajasti päihdetyötä tekevä Jellinek sekä Amsterdamin kaupungin terveyshuolto (GGD).

Jellinekillä on myös ennalta ehkäisevän osaston projekti Unity, joka luotiin vuonna 1996 yhdessä bileväestön kanssa. Toimintaan liittyvät olennaisesti bilekulttuurivertaiset. Osassa asiointipisteitä ammattilaisen parina työskentelee Unityn vertaistoimija. Vertaistoiminnan avulla voidaan pyrkiä vaikuttamaan bilekulttuurin sisäisiin asenteisiin ja normeihin, koska vaikutteet välittyvät helpommin bilekulttuurin sisällä.

Parityöskentelyssä kaksi erilaisen taustan omaavaa henkilöä täydentävät toistensa osaamista. Vertaiset ovat kenttäkosketuksensa ansiosta hyvin perillä huumausainetilanteen tuoreista muutoksista. Vertaisilla on monesti myös paremmat tiedot käytännönasioista kuin asiointipisteen työntekijöillä, joten haittoja vähentävät keskustelut ovat luontevampia asiakkaiden kanssa.
Vertaiselle voi olla täysin normaalia keskustella aiheista, jotka voivat olla terveydenhuollon ammattilaiselle kiusallisia. Myös asiakkaat ovat keskusteluissa aktiivisempia kyselemään, kun heille tulee kokemus, että keskustelukumppani on samalla ajatuksen tasolla. Vilkkaampana sesonkina parityöskentely myös vähentää kiirettä.

Seuraava video kuvaa asiointipisteessä vierailua, mutta paikalla on ainoastaan Jellinekin työntekijä (videoon saa asetuksista englanninkieliset tekstitykset):

Myös Suomen ulkoministeriö ja Madventuresin kansainvälinen kirjeenvaihtaja on käynyt Amsterdamissa tutustumassa niin sanottuihin pikatestereihin:

Kuten videolla todetaankin, on pikatesterin tulos vain suuntaa-antava ja varman tuloksen saa vain laboratorioanalyysillä (lue lisää pikatestereistä). Turistit voivat käyttää analyysipalvelua, jos vierailu Amsterdamiin kestää pidempään kuin viikon.

Tutkimus

Analyysipalvelun kautta saadaan sekä kyselytietoa käyttäjiltä, että analyysitietoa markkinoilla liikkuvista aineista. Näitä tietoja on hyödynnetty Alankomaissa erilaisissa tutkimuksissa.

Näytteenjätön yhteydessä kysytään mm. aineesta maksettua hintaa ja onko aine hankittu internetistä vai perinteisemmin. Näiden tietojen avulla selvitettiin tutkimuksessa, että ainetunnistukseen tammikuu 2013 ja tammikuu 2016 välisenä aikana tuoduissa näytteissä internetin välityksellä hankkiminen ei ollut yhteydessä aineen puhtauteen ja internetin kautta hankitut aineet olivat kalliimpia. Näitä löydöksiä ei kuitenkaan pidä yleistää muihin maihin, koska Alankomaissa on merkittävää amfetamiinin ja MDMA:n tuotantoa ja siten hinnat ovat Euroopan keskitasoa alhaisemmat ja lyhyessä jakeluketjussa aineita ei todennäköisesti ehditä jatkaa yhtä paljon.

Toisessa tutkimuksessa vertailtiin analyysipalvelun tuloksia ekstaasitablettien käyttäjäraportteja kokoavien sivujen Alankomaisiin tietoihin vuosilta 2014 ja 2015. Sivustoilla raportoidut ekstaasitabletit voitiin ajankohdan ja kuvan perusteella tunnistaa samoiksi, joita analyysipalvelu oli vastaanottanut. Laboratoriotuloksiin verrattaessa käyttäjäraporteissa havaittiin säännöllistä MDMA-pitoisuuden yliarvioimista. Noin 15 % käyttäjäraporteista luokiteltiin sisältävän vaarallisella tavalla virheellistä tietoa. Tällaisia olivat raportit, joissa ei mainittu tablettien sisältämiä muita vaikuttavia aineita tai joissa MDMA-pitoisuus oli aliarvioitu vähintään 40 mg verran. Samaa tuotantoerää olevat ekstaasitabletit voivat myös sisältää vaihtelevia määriä vaikuttavaa ainetta. Tällöin on oleellista ilmoittaa vahvuuden vaihteluväli. Käyttäjäraportit, joissa ei ilmoitettu vaihteluväliä, sisälsi kaksi kertaa todennäköisemmin vaarallisella tavalla virheellistä tietoa. Toisinaan raporteissa ilmoitettiin, että tieto tabletin koostumuksesta on saatu DIMS-analyysipalvelusta. Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että näiden raporttien ilmoittamat pitoisuudet eivät usein vastanneet DIMS:in tietokannassa olevia pitoisuuksia.

Lisäksi on tutkittu myös yksittäisten muuntohuumeiden (mm. 4-FA, 4-MA, mefedroni) tuloa markkinoille ja vertailtu ainetunnistuksen muuntohuumehavaintoja myrkytystietokeskuksen havaintoihin.

Lisätietoja

DIMS Annual Reports
DIMS:in analyysitulosten vuosiraportteja.

Factsheet on drug checking in the Netherlands
Yhteenveto Alankomaiden ainetunnistusjärjestelmästä

Monitoring illicit psychostimulants and related health issues
Väitöskirja, joka sisältää useita DIMS-aiheisia tutkimusartikkeleita.