Haittojen vähentäminen

Haittojen vähentäminen on huumepoliittinen lähestymistapa, jonka päämääränä on vähentää huumeiden käytöstä yksilölle ja yhteiskunnalle aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja. Myös huumeiden käyttäjien tavoittaminen voidaan katsoa yhdeksi haittojen vähentämisen päämääräksi. 

Haittojen vähentäminen on käytännönläheistä, tuomitsematonta ja huumeiden käyttäjien toimijuutta korostavaa. Käsitteenä haittojen vähentäminen on sovellettavissa kaikkiin päihteisiin, vaikka sitä käytetään yleensä huumeiden yhteydessä.

Haittojen vähentämisen perusajatus voidaan jäsentää seuraavasti:

  • Huumeiden käyttö on osa yhteiskuntaamme eli se on toimintaa, jota väistämättä esiintyy.
  • Huumeita käyttäviä ihmisiä tulee kohdella täysivaltaisina kansalaisina, joiden ongelmiin ja niiden ratkaisuihin tulee suhtautua pragmaattisesti eli käytännönläheisesti ja tutkittuun tietoon nojaten.
  • Huumeiden käyttäjiin kohdistettujen interventioiden ja käytännön toimenpiteiden tulee olla arvovapaita ja tieteelliseen näyttöön perustuvia.
  • Huumeita käyttäviä henkilöitä ei moralisoida, vaan heidät nähdään aktiivisina ja rationaalisina toimijoina, joita pyritään voimaannuttamaan.
  • Haittojen vähentämisen interventiot eivät tapahdu kliinisissä olosuhteissa. Pohjimmiltaan ne ovat sosiaalisia.

Haittojen vähentämisen politiikka ei pyri hävittämään huumeiden käyttöä yhteiskunnasta, vaan hyväksyy sen etteivät kaikki ole valmiita tai halua lopettaa käyttöään.

Kansainvälisesti haittojen vähentämisestä käytetään termiä harm reduction.