Kadulta labraan -katsaus 1/2023

Julkaistu 26.6.2023

Lataa katsaus tästä

A-klinikkasäätiön koordinoimaan Kadulta labraan -tutkimukseen on alkuvuoden ajalta kertynyt havaintoja sekä kokaiinin että katinonien polttamisesta. Tutkimushankkeen tänään julkaistu katsaus sisältää laboratoriotuloksia 12.1.-3.5.2023 välillä kerätyistä näytteistä, joita kertyi 77 kappaletta. Yleisimmin tutkimukseen tuodut näytteet oli myyty amfetamiinina, kokaiinina, bentsodiatsepiineina tai katinonistimulantteina.

Ka­dul­ta lab­raan -tut­ki­muk­sen näyt­teis­sä merk­ke­jä ko­kaii­nin polt­ta­mi­ses­ta

Kadulta labraan -tutkimukseen alkuvuonna tuoduissa näytteissä amfetamiini on edelleen yleisin, mutta kokaiinia ja katinoneja löytyy suhteessa yhä enemmän. Tuodut näytteet heijastelevat THL:n kevään 2023 jätevesitutkimuksen havaintoja pääkaupunkiseudulta, jossa kokaiinia käytettiin enemmän kuin amfetamiinia ja alfa-PVP:n käyttö oli ennätyksellisen korkealla tasolla.

Viidenneksessä kokaiininäytteistä käyttötapa oli polttaminen tai näytemuoto viittasi siihen. Lisäksi tutkimukseen tuotiin muutamia näytteitä crack-kokaiinia, jotka eivät sisältäneet kokaiinia vaan katinoneja alfa-PVP, alfa-PHP ja alfa-PHiP.

”Polttaminen ei ole ollut Suomessa tyypillinen tapa käyttää stimulantteja. EMCDDA:n julkaisemasta Euroopan huumausaineraportista 2023 voidaan tulkita, että Suomi kuuluu kärkimaihin pistämällä huumeita käyttävien väkilukuun suhteutetussa määrässä. Tämä voisi liittyä siihen, että Suomessa pistokäytössä yleisiä buprenorfiinia (Subutex) ja amfetamiinia ei käytetä polttamalla, kun taas muissa maissa yleisemmät heroiini ja kokaiini saadaan poltettavaan muotoon. Polttamisessa ei ole pistokomplikaatioihin liittyviä riskejä, mutta kynnys käyttämiseen voi toisaalta olla matalampi.” toteaa tutkimuksen käytäntöjen toteutuksesta vastaava Janne Nahkuri.

Stimulanttien jälkeen eniten tutkittavaksi tuotiin erilaisia bentsodiatsepiinejä. Aiemmissa katsauksissa bentsonäytteet ovat painottuneet Ksalol-nimellä tuotuihin näytteisiin, mutta nyt bentsonäytteitä oli useamman nimisiä ja diatsepaamia sisältäneitä näytteitä oli enemmän kuin alpratsolaamia sisältäneitä näytteitä.

Ka­dul­ta lab­raan -tut­ki­mus­hank­keen taus­to­ja

Kadulta labraan -tutkimushankkeen tänään julkaistussa katsauksessa on käyty läpi laboratoriotuloksia alkuvuodelta 2023. A-klinikkasäätiön koordinoimassa tutkimushankkeessa ihmiset voivat tuoda huumausaineiden jäämiä sisältäviä näytteitä laboratoriossa tutkittavaksi sekä saada niistä tulokset matalan kynnyksen toimipisteissä tai etäyhteydellä.

Kadulta labraan -tutkimushanke kestää vuoden 2024 huhtikuun loppuun ja sitä rahoittaa Koneen säätiö. Jäämänäytteiden laboratorioanalyyseista vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuskemiayksikkö.

Hankkeen varsinaisia tutkimustuloksia julkaistaan myöhemmin tutkimusartikkeleissa. Katsauksissa julkaistaan nostoja viimeaikaisista laboratoriotuloksista. Tämä katsaus on järjestyksessä kolmas. Neljän kuukauden välein julkaistavat katsaukset antavat esimerkkejä, minkälaisia löydöksiä näytteistä voidaan tehdä, mutta ne eivät ole edustava otos Helsingin huumemarkkinatilanteesta. Katsausten toivotaan innoittavan huumeita käyttäviä tuomaan omia näytteitään tutkittavaksi. Hankitun aineen sisältöä ei voi päätellä katsauksista, vaan aineen sisällöstä saa tietoa tuomalla siitä jäämän tutkittavaksi.

Aiemmat katsaukset ja ohjeet tutkimukseen osallistumiseksi: https://www.vinkki.info/kadultalabraan2

 

Lisätietoja:

 

Janne Nahkuri
050 5981 241 (Whatsapp, Telegram, Signal)
[email protected]
Wickr: vinkkijanne
Session ID: 05adfd0e3d9451951ce0245bbad555e0e033aaf3d742931f92923576c8fa6dd979

Teemu Kaskela
[email protected]
Wickr: tutkijateemu