Kadulta labraan -katsaus 2/2023

Julkaistu 3.11.2023

Kadulta labraan -hankkeessa keräytyistä huumejäämistä on julkaistu uusi katsaus.

Kat­saus Ka­dul­ta lab­raan -tut­ki­muk­seen ke­säl­lä 2023 tuo­duis­ta näyt­teis­tä on jul­kais­tu

Huumejäämiä sisältäviä näytteitä on voinut tuoda kuuteen helsinkiläiseen matalan kynnyksen päihdetyön pisteeseen. Näytteitä tuoneilta henkilöiltä on samalla kysytty tietoja muun muassa siitä, minä aine on aikoinaan hankittu. Keruupisteistä jäämät toimitetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laboratorioon, jossa analysoidaan mitä ne todella sisältävät.

Uusin katsaus koskee näytteitä, jotka on tuotu tutkimukseen välillä 5.5.-5.9.2023. Katsauksessa tarkastellaan, mitä amfetamiinina ja katinoneina hankituista näytteistä on löytynyt laboratoriossa, sekä tehdään lyhyt katsaus jäämiin joita tähän mennessä (huhtikuu 2022 – syyskuu 2023) keräykseen on tuotu. Lisäksi tarkastellaan kuinka BDO (1,4-butaanidioli) poikkeaa vaikutuksiltaan lakasta tai gammasta ja miten tämä tulisi ottaa huomioon ainetta käytettäessä.

Huumejäämäanalyysi on osa Koneen säätiön rahoittamaa laajempaa tutkimushanketta, jota A-klinikkasäätiö koordinoi. Hankkeen tarkoituksena on etsiä uusia keinoja huumemarkkinoita löytyvien epätyypillisten erien (esim. harvinaisemmat aineet ja kun jotain ainetta myydään toisena) tunnistamiseen ja niistä varoittamiseen. Katsauksilla halutaan tiedottaa hankkeen aikana ajankohtaisista löydöksistä. Katsauksien lisäksi myöhemmin julkaistaan tieteellisiä artikkeleja, joissa aineistoa käsitellään syvällisemmin ja verrataan muihin tiedonhankintakeinoihin.

Aiemmat katsaukset ja ohjeet tutkimukseen osallistumiseksi: https://www.vinkki.info/tuo-aineesi-tutkittavaksi

 

Lisätietoja:

 

Janne Nahkuri
050 5981 241 (Whatsapp, Telegram, Signal)
[email protected]
Wickr: vinkkijanne
Session ID: 05adfd0e3d9451951ce0245bbad555e0e033aaf3d742931f92923576c8fa6dd979

Teemu Kaskela
[email protected]
Wickr: tutkijateemu
Session ID: 05e06dbbfc349a47610e42816737ca060ea56ea234bc2a2856db62d8764e556511