Pikatesterit

Värireagenssit

Pikatestereistä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä erilaisilla värireagensseilla testaamista. EZ Test -merkkisiä värireagenssitestereitä on myyty Suomessa, mutta ne, kuten kaikki muutkin pikatesterit ovat tarkkuudessaan erittäin rajallisia.

HUOM. Monissa värireagensseissa on rikkihappoa. 1.1.2021 lähtien Euroopan unionissa astui voimaan asetus 2019/1148, jonka mukaan yli 15 % rikkihappoa sisältävät valmisteet on luokiteltu räjähteiden lähtöaineiksi, joita tavallinen kansalainen ei saa pitää hallussaan. Tästä syystä värireagenssien valmistajat ovat muuttaneet värireagenssien koostumusta nestemäisestä kiinteäksi, jolloin rikkihappopitoisuus saadaan laimennettua sallittuihin rajoihin. Kiinteät värireagenssit ovat myös käyttäjälleen turvallisempia.

Värireagenssit ovat pääsääntöisesti vahvojen syövyttävien aineiden seoksia, jotka reagoivat erilaisin värein tullessaan kontaktiin tiettyjen aineiden kanssa. Esimerkiksi Marquis-reagenssi reagoi MDMA:han (ekstaasin vaikuttava aine) violetin ja mustan välillä olevalla värillä, kun taas amfetamiiniin se reagoi vaalean oranssilla värillä. On kuitenkin myös muita aineita, joihin se reagoi näillä samoilla väreillä. Tästä syystä tulisi käyttää aina useampaa eri reagenssia saman näytteen testaamiseen, jotta värireaktioista voisi tehdä hieman parempia päätelmiä.

Tässä lyhyt video, jossa havainnollistetaan miksi olisi syytä testata useammalla eri reagenssilla:

Useamman reagenssin käyttäminen ei kuitenkaan takaa lopullista varmuutta näytteen sisällöstä. Samassa näytteessä voi olla useampaa eri ainetta, jolloin yhden aineen tummempi värireaktio voi peittää alleen toisen aineen vaaleamman värireaktion. Kaksi väriä voivat myös sekoittua keskenään joksikin muuksi väriksi. Joissain tapauksissa tälle ei voi mitään ja joissain tapauksissa löytyy reagensseja, joissa tietyt yhdistelmät näyttävät erilaiselta, kuin jos aineita olisi vain yksi. Kun useampi reagenssi antaa oikeanlaisen tuloksen niin asiasta voi olla hieman varmempi kuin jos olisi vain yhden reagenssin tulos.

Tällä videolla esitellään edellä mainittu ongelma käytännössä: 

Jos värireagensseja käyttää, tulee huomioida niiden oikeaoppinen käsittely. Ne tulee säilyttää viileässä ja ne vanhenevat noin vuodessa. Reagenssit ovat vahvojen syövyttävien aineiden seoksia, joten niitä käsitellessä kannattaa suojavarustuksena käyttää vähintään suojakäsineitä. Lisäksi tulosten tulkinnassa tulee huomioida edellä mainitut värireagenssien puutteet ja varautua siihen, että yllätyksiä voi tulla reagenssituloksista huolimatta. 

Immunologiset testit

Vähemmän tunnettuja ja käytettyjä ovat immunologiset testit, jotka ovat tarkoitettu aineiden tunnistamiseen virtsasta. Yksinkertaisimmillaan testi on ohut liuska, jonka toinen pää kastetaan hetkeksi virtsaan ja jätetään sitten kuivumaan. Melko pian liuskaan ilmestyy yksi tai kaksi viivaa. Viivojen määrästä riippuu, onko tulos positiivinen vai negatiivinen tietylle aineelle. 

2010-luvun loppupuoliskolla Pohjois-Amerikan maiden opioidikriisi paheni jyrkästi. Erityisesti fentanyylillä ja sen johdannaisilla jatkettu heroiini on aiheuttanut suuren määrän yliannostuskuolemia. Tämän vuoksi alun perin virtsatesteiksi tarkoitettuja fentanyyliliuskoja on käytetty pikatestereinä fentanyylien tunnistamiseksi.

Tällä videolla esitellään lyhyesti testiliuskojen käyttämistä: 

Huomionarvoista on, että testiliuskoja ei ole alun perin suunniteltu tällaista käyttöä varten. Niiden käyttöä tähän tarkoitukseen on tutkittu vasta hyvin vähän. Keväällä 2021 julkaistiin norjalainen tutkimus, jossa tutkittiin neljän eri valmistajan liuskoja fentanyylin ja sen muunnosten tunnistamisessa eri pitoisuuksina. Tutkimuksen mukaan liuskoja voidaan käyttää tähänkin tarkoitukseen, kunhan testin rajoitteista ja tulosten tulkinnasta annetaan riittävästi tietoa. Liuskojen tunnistamisherkkyyttä on myös vertailtu infrapunaspektroskopiaan perustuviin analyysimenetelmiin. Lisäksi on tehty useita tutkimuksia käytännön toteutuksien toimivuudesta. Ainetunnistusta koskevia tutkimuksia voi selata kokoamastamme kirjallisuusluettelosta.