Pikatesterit

EZ Test -merkkisiä pikatestereitä saa Suomesta, mutta ne, kuten kaikki muutkin pikatesterit ovat tarkkuudessaan erittäin rajallisia.

Pikatestereistä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä erilaisilla värireagensseilla testaamista. Värireagenssit ovat pääsääntöisesti vahvojen syövyttävien aineiden seoksia, jotka reagoivat erilaisin värein tullessaan kontaktiin tiettyjen aineiden kanssa. Esimerkiksi Marquis-reagenssi reagoi MDMA:han (ekstaasin vaikuttava aine) violetin ja mustan välillä olevalla värillä, kun taas amfetamiiniin se reagoi vaalean oranssilla värillä. On kuitenkin myös muita aineita, joihin se reagoi näillä samoilla väreillä. Tästä syystä tulisi käyttää aina useampaa eri reagenssia saman näytteen testaamiseen, jotta värireaktioista voisi tehdä hieman parempia päätelmiä.

Tässä lyhyt video, jossa havainnollistetaan miksi olisi syytä testata useammalla eri reagenssilla:

Useamman reagenssin käyttäminen ei kuitenkaan takaa lopullista varmuutta näytteen sisällöstä. Samassa näytteessä voi olla useampaa eri ainetta, jolloin yhden aineen tummempi värireaktio voi peittää alleen toisen aineen vaaleamman värireaktion. Kaksi väriä voivat myös sekoittua keskenään joksikin muuksi väriksi. Joissain tapauksissa tälle ei voi mitään ja joissain tapauksissa löytyy reagensseja, joissa tietyt yhdistelmät näyttävät erilaiselta, kuin jos aineita olisi vain yksi. Kun useampi reagenssi antaa oikeanlaisen tuloksen niin asiasta voi olla hieman varmempi kuin jos olisi vain yhden reagenssin tulos.

Tällä videolla esitellään edellä mainittu ongelma käytännössä: 

Jos värireagensseja käyttää, tulee huomioida niiden oikeaoppinen käsittely. Ne tulee säilyttää viileässä ja ne vanhenevat noin vuodessa. Reagenssit ovat vahvojen syövyttävien aineiden seoksia, joten niitä käsitellessä kannattaa suojavarustuksena käyttää vähintään suojakäsineitä. Lisäksi tulosten tulkinnassa tulee huomioida edellä mainitut värireagenssien puutteet ja varautua siihen, että yllätyksiä voi tulla reagenssituloksista huolimatta. 

Vähemmän tunnettuja ja käytettyjä ovat immunologiset testit, jotka ovat tarkoitettu aineiden tunnistamiseen virtsasta. Yksinkertaisimmillaan testi on ohut liuska, jonka toinen pää kastetaan hetkeksi virtsaan ja jätetään sitten kuivumaan. Melko pian liuskaan ilmestyy yksi tai kaksi viivaa. Viivojen määrästä riippuu, onko tulos positiivinen vai negatiivinen tietylle aineelle. 

Viime vuosina Pohjois-Amerikan maita on koetellut opioidikriisi. Erityisesti fentanyylillä ja sen johdannaisilla jatkettu heroiini on aiheuttanut suuren määrän yliannostuskuolemia. Tämän vuoksi alun perin virtsatesteiksi tarkoitettuja fentanyyliliuskoja on kokeiltu käyttää pikatestereinä jatketun heroiinin tunnistamiseksi. Kanadassa testiliuskoja kokeillaan hieman eri tavalla kuin Yhdysvalloissa. Kanadassa testiliuskoja on saatavilla vain valvotuissa käyttötiloissa ja vastaavissa matalan kynnyksen toimipaikoissa käytettäväksi. Yhdysvalloissa haittoja vähentävää päihdetyötä tekevät tahot jakavat fentanyyliliuskoja suonensisäisesti huumeita käyttäville ja opastavat niiden käytössä.

Tällä videolla esitellään lyhyesti testiliuskojen käyttämistä: 

Huomionarvoista on, että testiliuskoja ei ole alun perin suunniteltu tällaista käyttöä varten. Niiden käyttöä tähän tarkoitukseen on tutkittu vasta hyvin vähän. Keväällä 2021 julkaistiin norjalainen tutkimus, jossa tutkittiin neljän eri valmistajan liuskoja fentanyylin ja sen muunnosten tunnistamisessa eri pitoisuuksina. Tutkimuksen mukaan liuskoja voidaan käyttää tähänkin tarkoitukseen, kunhan testin rajoitteista ja tulosten tulkinnasta annetaan riittävästi tietoa. Liuskojen tunnistamisherkkyyttä on myös vertailtu infrapunaspektroskopiaan perustuviin analyysimenetelmiin. Lisäksi on tehty muutamia tutkimuksia, joissa huumeita käyttäviä henkilöitä on opetettu käyttämään liuskoja. Ainetunnistusta koskevia tutkimuksia voi selata kokoamastamme kirjallisuusluettelosta.