Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki (5.12.2018/1050).

Rekisterinpitäjä:
A-klinikkasäätiö sr (Y-tunnus 0200924-4)
Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki
[email protected]

Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt:
Janne Nahkuri, janne.nahkuri(at)a-klinikkasaatio.fi

Tietosuojavastaava Marja Merikallio,
yhteydenotot saatio.tietosuoja(at)a-klinikkasaatio.fi tai postitse yläolevaan osoitteeseen merkinnällä A-klinikkasäätiö/tietosuoja.

Rekisterin nimi:
Vinkki.info -sivuston kautta kerättävät tiedot

Rekisterin käyttötarkoitus:
Vinkki.infon palveluissa annettuja tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tilastointiin, palvelun kehittämiseen, markkinointiin ja tutkimukseen. Vinkki.infon palveluissa kerättyä aineistoa voidaan käyttää tutkimus- tai raportointi- tai kehittämistarkoituksiin. Aineistoja voidaan käyttää vain sellaisessa muodossa, joista on poistettu kaikki tunnistetiedot.

Peruste henkilötietojen käsittelylle on henkilön oma suostumus palautelomakkeen käytön yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö:
Jokaisen sivuvierailun yhteydessä sivuston käyttäjän IP-osoite tallentuu palvelimen lokiin, missä tieto säilyy 1 vuoden.

Palautelomakkeen yhteydessä kysytään vapaaehtoisesti annettavaa nimeä ja sähköpostiosoitetta vastaamista varten. Palautetta antavan IP-osoite ei ole suoraan sivuston ylläpitäjien nähtävissä, mutta se tallentuu palvelimen lokiin ja poistuu sieltä 1 vuoden kuluttua.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteri kootaan sähköisen palautelomakkeen tiedoista, jotka palautteen antaja antaa itse. IP-osoite tallentuu automaattisesti palvelimen lokeihin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Rekisterinsuojauksen periaatteet:
Palautelomakkeella annetut tiedot tallentuvat palveluntarjoajan tietokantoihin, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietokannat on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriä ja lokitietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt A-klinikkasäätiöstä. IP-osoitteet eivät ole oletusarvoisesti kenenkään nähtävillä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Tarkastusoikeutta voi käyttää kerran vuodessa maksutta.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai poistamista koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada tiedot siirretyksi koneellisesti luettavassa muodossa toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Tietojen käsittelyä voi myös rajoittaa.

Lisäksi henkilöllä on oikeus saada oikeuksien toteuttamista koskeva asia käsiteltäväksi toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu), mikäli emme ole mielestäsi noudattaneet tietosuojaa koskevia säännöksiä tai viranomaismääräyksiä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto p. 029 5666 700, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki tai postiosoite PL 800, 00531 Helsinki.

Muuta:
Tietoa A-klinikkasäätiön verkkopalvelujen evästekäytännöistä löydät A-klinikkasäätiön verkkosivuilta.